Vathi
Argos
Masouri
Myrties
Emporios
Skalia
Vlichadia
Chora
Pothia